טופס הצטרפות לפעילות במסגרת קיסוס במדבר

אני החתום מטה מבקש להצטרף לפעילות נהיגה מדברית במסגרת סל השירותים שמוצע על ידי “קיסוס במדבר” ע.מ – 022361323 ו/או אחרים.

בחתימתי על הסכם זה אני מצהיר בזאת כי קראתי והבנתי את תקנון השימוש המצורף וכי אפעל על פי כל הכללים המוגדרים בו.

למען הסר ספק, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין. מטעמי נוחות, להלן עיקרי התנאים כפי שמופיעים בתקנון:

1. אני מצהיר בזאת כי מצבי הרפואי ומצבם הרפואי של כל הנוסעים ברכב תקין ומאפשר ביצוע הפעילות.

2. אני מצהיר בזאת כי ברשותי רישיון נהיגה בתוקף וכי לא נפסלתי מלהחזיק או לקבל רישיון נהיגה בישראל.

3.אני מתחייב בזאת להישמע להוראות הנהג המוביל ולפעול על פי כל הכללים כפי שנמסרו לי בתדריך טרם היציאה לטיול.

4. כאמור בתקנון השימוש המלא, במקרים של :מעבר על חוקי התעבורה; אי ציות להוראות המוביל; אי-שמירה על כללי הבטיחות הרגילים; מעבר על הוראות התקנון; מעבר על הוראות תדריך הבטיחות; מעבר על הוראות טופס ההשתתפות.  יחויב הלקוח במלוא עלות הנזק שייגרם לכלי בו נהג ו/או לכל כלי אחר בו היה מעורב ו/או לחברה.

לצפיה ולהורדת התקנון המלא לחץ כאן.

דילוג לתוכן